maatschappelijk nieuws 2016

Op aandringen van de Hiv Vereniging heeft Aidsfonds op dinsdag 6 december 2016 besloten om de campagne “Het virus dreigt te winnen” terug te trekken. Tijdens de ontwikkeling van de campagne is de Hiv Vereniging geraadpleegd c.q. geïnformeerd door Aidsfonds. Achteraf blijkt dat de afstemming over de campagne door Aidsfonds en de Hiv Vereniging anders is geïnterpreteerd. Hierdoor is verwarring ontstaan. De Hiv Vereniging en Aidsfonds hebben daarom besloten dat zij in de komende maanden zullen overleggen hoe de afstemming over toekomstige campagnes effectiever kan zodat alle partijen betrokken en autonoom blijven. Gedeelde conclusies zullen daarbij leidend zijn.

Goede mond zorg is belangrijk. Ook bij mensen met hiv. Het gezondheidsvragenformulier en de medicatielijst bij de tandarts of in mondzorgpraktijk maken mensen onzeker. Het zijn vragen als: gebruik je medicatie of heb je mogelijk een besmettelijke ziekte of hiv. Wat mogen ze vragen? Hoe moet je deze formulieren invullen? Hoe zit het met de privacy van gegevens? En wat gebeurd er bij een eventuele doorverwijzing naar een orthodontist, kaakchirurg of mond hygiënist? Een ding staat vast: hiv mag geen reden zijn je te weigeren.

Kwaliteitszorg 
Door de Richtlijn “Patiëntendossier in de tandartsenpraktijk” (KNMT*, 2014)  toe te passen laat de tandarts zien dat hij werk maakt van kwaliteitszorg binnen zijn praktijk. Het gezondheidsvragenformulier en de medicatielijst zijn hiervan een onderdeel. Het geeft zicht op de gezondheid van zijn patiënten, waardoor hij de juiste tandheelkundige zorg kan verstrekken. Dit is voor mensen met hiv ook van belang.

Informatieplicht
Een patiënt moet de tandarts die inlichtingen en medewerking geven die nodig zijn voor het uitvoeren van de behandeling (Art 453 WGBO*). Maar je hoeft alleen die gegevens te verstrekken die voor de tandarts van belang zijn.  Het is belangrijk te weten welke gegevens dit zijn.

Gezondheidsvragen/medicatielijst 
Dus alleen vragen die nuttig zijn voor de tandarts om zijn werk goed te doen mogen gesteld worden. Zoals over het gebruik van bloedverdunners of bloeddrukverlagende medicatie en of je allergisch bent. In het geval van een verdoving of chirurgische ingreep is deze informatie belangrijk. Ook vragen of je een mogelijke besmettelijke ziekte hebt of hiv-positief bent komen aan de orde. Moet je je hiv-status nu wel of niet melden als je goed reageert op hiv-medicatie?

Ontstoken tandvlees 
Als patiënt kan je niet altijd goed inschatten wat nou wel of niet van belang is om te vertellen. Misschien denk je bijvoorbeeld dat je tandarts niets over je gebruik van hiv-medicatie hoeft te weten. Omdat het virus ondetecteerbaar is en niet infectueus voor anderen. Terwijl het niet vertellen goede mondzorg in de weg kan staan. Mensen met hiv blijken makkelijker ontstoken tandvlees (gingivitis), parodontitis en cariës te ontwikkelen. Deze zijn een mogelijk risico voor je algemene gezondheidssituatie. Ook bij verminderende weerstand, stresssituaties of bij het ouder worden, kun je infecties van het tandvlees voorkomen. Hiv kan ook gevolgen hebben voor beenderen en botten. Dus ook voor je kaakbot. Dat kan worden aangetast of zelfs slinken. Als gevolg daarvan kun je tandvleesproblemen ontwikkelen. Dit vraagt extra mondhygiëne behandelingen.

Tandarts- en mondhygiënekosten
Vergoeding van deze kosten zijn geregeld in je aanvullende verzekering. Vaak tot een bepaald maximum. Maar als je tandvleesproblemen ontwikkelt door hiv, kun je de tandarts vragen om samen met je hiv-behandelaar die situatie in een brief aan je verzekeraar uit te leggen en een machtiging vragen voor (extra) behandelingen. Dit geldt ook voor ernstige aantastingen van het kaakbot waardoor (vaak niet verzekerde) kaakchirurgie nodig is.

Interactie met hiv-medicatie
Tussen hiv-medicatie en de geneesmiddelen die je tandarts voorschrijft  (zoals pijnstillers, ontstekingsremmers, antibiotica) kan interactie optreden. Dit kan betekenen dat hiv-medicatie minder werkzaam wordt of dat er impact is op het voorgeschreven geneesmiddel. Bijwerkingen van hiv-medicatie kunnen versterkt worden. De apotheek moet deze mogelijke interactie afstemmen.

Privacy
Als patiënt heb je dus de verplichting om je tandarts zo goed mogelijk te informeren over je gezondheid en medicatiegebruik. De tandarts is verplicht deze gegevens te beschermen conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Iedereen die werkzaam is in deze praktijk moet zich aan deze wet houden. En uiteraard geldt voor hen ook het beroepsgeheim. Maar weet ook dat je het recht hebt om jouw dossier in te zien. Niet-relevante zaken kunnen verwijderd worden.

Hygiëneprotocol
Een tandarts moet bij elke patiënt werken volgens de gebruikelijke hygiëneprotocollen. De Richtlijn “Infectiepreventie binnen mondzorgpraktijken” (KNMT, 2015) zegt dit helder. Elke patiënt kan een bron van infectie zijn. Denk hierbij ook aan TB, HBV en HCV. Hiv is geen reden om een patiënt anders te behandelen dan andere patiënten. Dus ook niet alleen op bepaalde tijdstippen. Het aangeven dat je hiv-medicatie gebruikt mag dan ook volgens dit protocol geen reden zijn je te weigeren als patiënt.  

Doorverwijzing
Ga er van uit dat je tandarts bij een doorverwijzing je medicatiegebruik zal vermelden. Bijvoorbeeld bij een verwijzing naar een mondhygiënist, orthodontist of kaakchirurg. Dit is relevante informatie. Natuurlijk hebben ook zij een beroepsgeheim. Uiteraard mag je niet geweigerd worden voor een behandeling. Bereid je voor op eventuele vragen. Trouwens, als je liever zelf jouw hiv-status vermeld bij deze doorverwijzing, bespreek dit dan vooraf met je tandarts. Zo worden misverstanden of foute verwachtingen vermeden.

Goede mondzorg bij hiv belangrijk
Een goede dagelijkse mondhygiëne en frequente mondzorg zijn juist voor mensen met hiv belangrijk. Hiermee kun je vervelende klachten aan je gebit en tandvlees voorkomen.

Klacht 
Dien een klacht in als je toch het gevoel hebt dat hiv de reden is dat je anders wordt behandeld of dat je wordt afgewezen. Ook als inbreuk wordt gemaakt op je privacy of dat er met anderen over je hiv-status wordt gesproken.  Doe dit eerst bij de tandarts zelf en zo nodig daarna bij de KNMT.

Kortom

  • Het gezondheidsvragenformulier en de medicatielijst brengen medische gegevens in kaart welke van belang zijn om de tandarts zijn werk goed te laten doen conform de huidige kwaliteitsregels.
  • Je moet de tandarts zo goed mogelijk informeren, maar je hoeft alleen die gegevens te verstrekken die voor de tandarts van belang zijn, bijvoorbeeld het gebruik van hiv-medicatie.
  • Het niet vertellen over je gebruik van hiv-medicatie kan een goede mondzorg in de weg staan, bijvoorbeeld bij interactie van geneesmiddelen, bij een verminderende weerstand of bij grotere ingrepen.
  • Je hiv-status mag geen reden zijn om je te weigeren als patiënt of je anders te behandelen dan andere patiënten.
  • Je hebt recht op inzage in je patiëntendossier en je kunt niet relevante zaken laten verwijderen. Je medische gegevens worden beschermd conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
  • Bij een doorverwijzing kan je hiv-medicatie vermeld worden, maar ook hier geldt uiteraard het beroepsgeheim.
  • Als je tandvlees- of kaakbeenproblemen ontwikkelt als gevolg van hiv kun je bij je zorgverzekeraar een machtiging vragen voor (extra) behandelingen.
  • Als je tandarts vragen heeft over hiv kun je hem altijd in contact brengen met je hiv-behandelaar.
  • Vertellen over hiv-medicatie bij  tandarts is in je eigen belang.
  • Een goede dagelijkse mondhygiëne en frequente mond zorg zijn juist bij hiv belangrijk.

Vragen
Heb je vervelende ervaringen meld ze dan bij het Servicepunt van Hiv Vereniging (op ma, di en do van 14.00-22.00 uur via 020 689 25 77 of stuur een e-mail aan ). De vereniging gaat deze voorleggen aan de KNMT om tot een oplossing te komen.

*KNMT    Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde
*WGBO   Wet geneeskundige behandelovereenkomst

logo oek 150Lancering pilot Op Eigen Kracht aan het Werk

Op 1 maart 2016 is de website www.opeigenkrachtaanhetwerk.nl gelanceerd. Deze is mede door de Hiv Vereniging Nederland ontwikkeld binnen het project Op Eigen Kracht aan het werk (OEK), een samenwerkingsverband van zes landelijke patiëntenverenigingen. 

Vitaal aan het werk blijven
Het behouden of het vinden van werk kan een opgave zijn als je leeft met hiv. Veel mensen werken gewoon door als ze klachten hebben. De keerzijde hiervan is dat het extra energie vraagt en het uiteindelijk teveel kan worden. De kans op kort of langduriger uitval is groot en het wordt dan lastig om weer aan het werk te komen. De website biedt een steun in de rug aan mensen met hiv om vitaal aan het werk te blijven.

Steun in de rug
Focussen op wat wél mogelijk is, geïnformeerd zijn, zicht hebben op het eigen werkvermogen en daar zorgvuldig over communiceren, kan mensen helpen hun werksituatie en - mogelijkheden te verbeteren. 

Werkscan
De website biedt mogelijkheden om stap voor stap je eigen kracht te kennen en in te zetten door een werkscan te maken. Met de werkscan onderzoek je hoe je je  werk met plezier kunt blijven doen. En wat je er aan kunt doen om zo lang en gezond mogelijk aan het werk te blijven. “Het zet aan tot denken én tot het zetten van stappen: dus niet wachten totdat het een probleem wordt, maar aanpakken. Het gaat er om vitaal aan het werk te blijven!”, is de ervaring van iemand die de werkscan heeft ingevuld.

Informatiebronnen
Tips, verwijzingen en kennis om zelfstandig stappen te zetten om je werkvermogen te verbeteren of op peil te houden, zijn te vinden onder de knop ‘Gids’ op de website. Een helpdesk (0800- 222 0123) met ervaringsdeskundige vrijwilligers staat klaar om alle vragen over de werkscan te beantwoorden en mensen te stimuleren om stappen te zetten.

Op 4 februari 2016 heeft een Algemeen Overleg (AO) Veiligheid en Justitie plaatsgevonden. Er is gesproken over het Internationaal vergelijkend onderzoek naar de toegankelijkheid van medische zorg in het land van herkomst. Op 6 oktober 2015 was de Tweede Kamer hierover geïnformeerd. De discussie tijdens het AO over het vergelijkend onderzoek en het meenemen van de feitelijke toegang tot medicatie in de beoordeling loopt stuk op de starre houding van Dijkhoff. Hij vindt dat Nederland een realistisch stelsel heeft dat werkt.  

Aids Fonds (AF), Nederlandse Vereniging van Hiv Behandelaren (NVHB) en Hiv Vereniging Nederland (HVN) hebben Tweede Kamer – leden geïnformeerd over hun kanttekeningen bij het onderzoek. Zij willen een wijziging van het beleid, waarbij in de beoordeling van het IND en het advies van het Bureau Medische Advisering niet alleen de beschikbaarheid van medische behandeling, maar óók de feitelijke toegankelijkheid wordt meegewogen. Indien niet vaststaat dat medische behandeling voor mensen met hiv in het land van herkomst toegankelijk is, krijgt de persoon in kwestie een verblijfsvergunning op medische gronden en wordt hij niet gedwongen terug te keren.

Een breed gedragen visie
Ook de adviescommissie vreemdelingenzaken van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOVA) heeft  Dijkhoff opgeroepen om zijn beleid aan te passen. Zij roept de Staatssecretaris op, gezien de grote hoeveelheid aangehaalde adviezen en de praktijk in België en Duitsland, de Nederlandse praktijk in lijn te brengen met die van onze buurlanden. Namelijk het betrekken van de toegankelijkheid van medische zorg  bij een aanvraag op medische gronden. De Nationale Ombudsman heeft het beleid van de staatssecretaris doorgelicht en is van mening dat Nederland mensen die ernstig ziek zijn niet zomaar kan terugsturen. Ook de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa stelt dit.

Nieuwe Lobby – aanpak nodig
Het lukt niet om via debatten in de Tweede Kamer de gewenste beleidswijziging te realiseren. De staatssecretaris heeft geen intentie het beleid aan te passen. Op korte termijn overlegt de HVN met haar lobbypartners over een alternatieve aanpak.  

Lees meer informatie over het gehele advies van de adviescommissie van de nova (pdf).
Vorige berichtgeving over dit onderwerp:
- Klaas Dijkhoff wijzigt huidig terugkeerbeleid niet (20-10-2015)
- Behandeling moet gegarandeerd zijn bij uitzetting (21-04-2015)

De Bob Angelo Penning van het COC is dit jaar toegekend aan activist Leo Schenk. COC-voorzitter Tanja Ineke reikte de penning op zondagavond 24 januari uit, tijdens COC’s True Colors in een uitverkocht Paradiso Amsterdam. Met de Bob Angelo Penning eert COC Nederland personen of organisaties die zich op bijzondere wijze verdienstelijk maken voor de emancipatie van lesbiennes, homo’s, bi’s en transgenders (LHBT’s).

leo schenk 150Activist Leo Schenk krijgt de Bob Angelo Penning voor zijn constante inzet voor homomannen en anderen met hiv. Met ongekende energie, creativiteit en vele initiatieven zet Leo zich al 25 jaar in tégen stigma en vóór (zelf)acceptatie. Daarmee raakt hij volgens het COC veel mensen en veranderen levens ten goede.

Leo was in 2006 initiatiefnemer van Poz & Proud, een groep voor homomannen die open zijn over hun hiv-status. Momenteel is hij initiatiefnemer en hoofdredacteur van Hello Gorgeous, een glossy over positief leven met hiv. Ook is hij campagneleider van Hiv uit de kast, de anti-stigmacampagne die hiv zichtbaar maakt voor het grote publiek door mensen die er open over zijn. Al in 1990 was hij een van de drijvende krachten achter hiv-preventie bij de voormalige Schorerstichting.

In de media
Radio 1 heeft Leo Schenk geïnterviewd

Contact

Hiv Vereniging Nederland
Eerste Helmersstraat 17
1054 CX AMSTERDAM
 

>> routebeschrijving

Steun ons!

Word lid en steun de belangenbehartiging
>> lees meer informatie
ideal-logo-2Online doneren kan ook
>> Klik hier

Servicepunt

020 689 25 77

Voor vragen over leven met hiv, onderling contact en de Hiv Vereniging Nederland
Te bereiken op ma-di-do van 14.00 tot 22.00 uur
>> lees verder 

Nieuwsbrief

Vul je emailadres in en ontvang Positive News!

captcha 

banner_160_160

 

module 03plus 160 180
 

positief zorgt 160 banner

Sponsors website

viiv_logo.gif

[ Copyright © 2017 Hiv Vereniging Nederland. ] Disclaimer | Colofon | Privacy | Inloggen